เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา อุดมไชย บ่อเต็น 3วัน 2คืน ท่านละ 5,900 บาท

18 ม.ค. 2562

เที่ยวเมืองลาว เมืองหลวงน้ำทา อุดมไชย บ่อเต็น 2คืน3วัน ขอสงวนสิทธื์การเดินทาง8ท่านขึ้นไปออกเดินทางได้  


เชียงของ ห้วยทราย อุดมไชย หลวงน้ำทา บ่อเต็น

2คืน 3วัน


วันที่หนึ่ง         เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา อุดมไชย

07.30 น.          คณะพบกัน ณ จุดนัดพบ อ.เชียงของ โดยมีเจ้าหน้าที่ บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมแล้วทำพิธีการตรวจคนออกเมืองไทย ลงเรือเล็กข้ามฝากไปฝั่งลาวเมืองห้วยทราย นั่งรถตู้ปรับอากาศ ไปตามถนนR3aถนนเส้นที่ได้รับความร่วมมือ จาก3ประเทศที่ลงทุนสร้างได้แก่ ไทย ลาว จีน โดยมีระทางจากเมืองห้วยทรายถึงบ่อเต็นระยะทางประมาณ240กิโลเมตร โดยแบ่ง3ช่วงตามเขตรับผิดชอบของแต่ละประเทศ ผ่านเมืองภูคาเมืองที่มีถ่านหินลิกไนท์ ที่คนไทยเข้าไปสัมปทาน สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเขาลำเนาไพร

กลางวัน          รับประทานอาหารที่ร้าน สบายดีหลวงน้ำทา จากนั้นเดินไปเมืองอุดมไชย

บ่ายๆ               มาถึงเมืองอุดมไชยชม

- วัดสินจงแจ้งทางตอนเหนือของตัวเมืองมีวัดสิน จง แจ้งที่นักท่องเที่ยวน่าจะไปเที่ยวชมอีกที่หนึ่ง มีพระพุทธรูปหลายสมัย จุดเด่นอยู่ที่ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้านนอกของอุโบสถเป็นภาพวาดของชาวคอเคเชียน ผู้ชายจมูกโตมีหนวดเครา น่าจะเป็นคนฝรั่งเศสหรือไม่ก็ฮอลันดาที่เข้ามาอยู่ในลาวในยุคแรกๆ

-ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเห็นยอดพระธาตุสีทองสุกตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง ชื่อว่าพูพระธาตุซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวลาวและเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบเมือง ท่ามกลางการถูกล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน

เย็น                  เขาพักโรงแรมแดนสวรรค์ ตรงข้ามตลาดจีน ห้องละ2ท่าน

ค่ำ                    นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำและท่องราตรี ไปตามแสงสี โดยไกด์มืออาชีพ
วันที่สอง          บ่อเต็น หลวงน้ำทา

เช้า                   นำท่านไปรับประทานอาหาร หลังอาหารเดินเที่ยวชม ตลาดเช้าเมืองอุดมไชย จากนั้นนำท่านไปที่บริเวณ ด่านบ่อเต็น

กลางวัน          ถึงด่านบ่อเต็น รับประทานอาหารกลางวัน และอิสระเดินเที่ยวชมบริเวณร้านค้าชายแดนบ่อเต็น เมื่อก่อนบ่อเต็นเคยเป็นเมืองที่มีบ่อนคาสิโนหลายที่ แต่ปัจจุบันได้ปิดไปแล้วและจะกลายเป็นสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวิ่งจาก เวียงจันทร์สู่คุน

หมิง ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับเมืองหลวงน้ำทา

บ่ายๆ               ถึงหลวงน้ำทา นำท่านเที่ยวชมตามสถานที่ท่องเที่ยวภายในตัวเมืองหลวงน้ำทาเช่น

-ตลาดหลวงน้ำทา เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมือง มีสินค้ามากมายทั้ง จีน ไทย เวียดนาม ลาว ทั้งของสดและของแห้ง เสื้อผ้า เครื่องเงิน กรเป๋า ฯลฯ

-วัดพระธาตุสามัคคีชัย เป็นวัดหลวงที่อยู่บนเนินเขา ก่อสร้างโดยชาวบ้านและส่วนมากจะเป็นเชื้อสายไทดำที่ริเริ่มสร้างวัดนี้ขึ้น ท่านสามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพได้ทั่วทั้งเมือง ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่บ่อเต็น

เย็น                  เข้าพักที่โรงแรม หวงจิ่ง 3ดาว หรือเทียบเท่า ห้องละ2ท่าน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นอิสระเดินชมตลาดกลางคืน อิสระตามสถานบันเทิงภายในบริเวณโรงแรมและตัวเมืองหลวงน้ำทา โดยไกด์มืออาชีพ


วันที่สาม          หลวงน้ำทา ห้วยทราย เชียงของ

เช้า                   นำท่านไปรับประทานอาหารเช้าและอิสระเดินชมตลาดเช้าหลวงน้ำทา ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ด้านหน้าของโรงแรม

09.00 น.          อำลาบ่อเต็นเดินทางกลับห้วยทราย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวันที่ ห้วยทราย หรืออาหารป่าที่ร้านน้ำฟ้า และหากยังพอมีเวลาพาท่านไปสถานบันเทิงยามกลางวัน ที่ไม่ต้องใช้แสง สี เสียง โดยไกด์มืออาชีพ

                        -    นำท่านไปช้อปปิ้งตลาดอินโดจีน มีสินค้าแบลนเนมหลายอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ฯลฯ

17.00 น.          ลงเรือเล็กข้ามกลับฝั่งไทยที่ท่าเรือบั๊ค อ.เชียงของ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพปลอดภัยและประทับใจ

****************************************************

อัตราค่าบริการ  ท่านละ 4,900 บาท (8-9ท่าน/1รถตู้)

รวม                 1.   ค่าธรรมเอกสารผ่านแดนไทย-ลาว

                        2.  ค่าเรือข้างฝาก

3.ค่าอาหารตามที่ระบุ

4.ค่าโรงแรม3ดาว2คืน ห้องละ2ท่าน

5.ค่ารถในลาวนำเที่ยวตลอดรายการ

6.ค่าไกด์ท้องถิ่น

7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินหนึ่งล้านบาท ตามเงื่อนไข

ไม่รวม

1.อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ

2.เครื่องดื่มและขนมในมินิบาร์

3.โทรศัพท์,ซักรีด,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

4.ภาษีทุกชนิด

5.อื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม


เอกสารที่ต้องใช้

                          1.   พาสปอตตัวจริงต้องเหลืออายุอย่างน้อย6เดือนในวันที่เดินทาง

2.กรณีไม่มีพาสปอต ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายหน้า-หลัง 1 ใบ สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์