กรุงเทพฯ เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง

18 ม.ค. 2562

วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – น้ำตกตาดกวงสี – เขาพู่สี – ตลาดค่ำ – พระราชวังหลวง – หอพระแก้ว – วัดศรีเมือง – พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย ราคากรุณาโทรสอบถาม


วันแรก           กรุงเทพ-อุดรธานี-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง

04.00   น.         พร้อมกัน ณสนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์ 6 ชั้น 3 อาคาร 1

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่าน

06.00 น.           ออกเดินทางสู่ จ. อุดรธานี โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่DD9200

07.05 น.           เดินทางถึง สนามบิน จ. อุดรธานี  

บริการอาหารเช้าแบบพื้นเมือง

หลังรับประทานอาหาร เดินทางสู่หนองคาย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองวังเวียง(ห่างจากเวียงจันทน์156กม.)วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงามอากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยงของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า“กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่ายหลังรับประทานอาหารเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง หลวงพระบาง  เคยเป็นเมืองหลวง  โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมแว่นแคว้นต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง  แม่น้ำคาน  แม่น้ำอู  ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้ำโขง คือ หลวงพระบาง  ปัจจุบันองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้หลวงพระบางเป็นมรดกโลก

ค่ำบริการอาหารเย็น  ณ  ร้านอาหาร

พักที่  โรงแรม วังทองหรือเทียบเท่า

วันที่สอง         หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดเชียงทอง-ล่องแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงสี-เขาพูสี-ตลาดค่ำ


เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำชมวัดวิชุนราชสร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อพระธาตุนี้มาจนถึงปัจจุบัน   จากนั้นนำชมวัดเชียงทองวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102–2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังคาแอ่นโค้งลาดต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1–7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรในอูปมูง ด้างข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่านผนังทาสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ ( โรง-เมี้ยนโกศ ) ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ แกะสลักโดยช่างเพี้ยตัน ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาไว้จากวัดร้างต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนังด้านนอกแกะสลักเรื่องราวของรามเกียรติ์แต่เดิมลงลักปิดทองไว้แต่เมื่อมีการบูรณะใหม่ได้มีการทาสีทองทับลงไป หลังจากนั้นนำท่านลงเรือล่องแม่น้ำโขงประมาณ 2 ชั่วโมงสู่  ถ้ำติ่งเป็นถ้ำบนหน้าผาที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีความสูงจากระดับน้ำ 60 เมตร ชั้นบนต้องขึ้นบันไดไปอีก 218 ขั้น มีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากนับเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโพธิสาร ซึ่งเป็นที่เจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาล พระสงฆ์ ประชาชน เดินทางมาสรงน้ำพระพุทธรูป ในวันขึ้นปีใหม่ลาว และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเจ้ามหาชีวิตในอดีตอีกด้วย 

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่ายนำท่านล่องเรือสู่บ้านซ่างไหหมู่บ้านซ่างไหเป็นหมู่บ้านในชนบทที่ตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำโขงมาเป็นระยะเวลานานหลายปี  มีอาชีพในการหมักเหล้า, สาโทและเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอ , กระเบื้องเคลือบเก่า จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกตาดกวงสีห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตกซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันน่าประทับใจ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่หลวงพระบาง นำท่านขึ้นสู่เขาพูสีขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง  ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวดี) ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

เย็น                  บริการอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร

หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินเที่ยวชมตลาดค่ำ(Night Market)บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี อีกทั้งยังมีร้านเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ชิมกาแฟ และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด

พักที่  โรงแรม วังทองหรือเทียบเท่า 

วันที่สาม        ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวง-วังเวียง

05.00 น.           เชิญท่านร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่าง ๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง  จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดยามเช้าของชาวหลวงพระบาง  ซึ่งเป็นตลาดสด  ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง  และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชมพระราชวังหลวงสร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมหอพระบาง เป็นที่ประดิษฐาน“พระบาง”พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

                        หลังรับประทานอาหารเดินทางสู่วังเวียงตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นบันได  และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เส้นทางสายนี้จัดเป็นเส้นทางลัดเลาะภูเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

พักที่  ถาวรสุข รีสอร์ทหรือเทียบเท่า   

วันที่สี่           วังเวียง-เวียงจันทน์-หอพระแก้ว-วัดศรีเมือง-พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-ด่านเวียงจันทร์อุดรธานี-กรุงเทพ

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                        เดินทางสู่เวียงจันทน์ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

                        ถึงนครหลวงเวียงจันทน์  เมืองหลวงของประเทศ สปป.ลาว เมืองหลวงแห่งนี้ ยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศเงียบสงบ  นำท่านชมเมืองและศาสนสถานที่สำคัญของเมืองหลวงเวียงจันทน์  เริ่มด้วยไปชม    หอพระแก้วที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว 

                        จากนั้นนำท่านชมวัดศรีเมืองภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครเวียงจันทน์ วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106โดยเหล่าเสนาอำมาตย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธราชได้ลงความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามทำลายลงในปีพ.ศ.2371และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 นำท่านไปสักการะพระธาตุหลวงเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง45เมตรทุก ๆ ปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุถวายพานพุ่มดอกไม้และปราสาทผึ้ง นำท่านชมอนุสาวรีย์ประตูชัยเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม และกลมกลืนอย่างยิ่ง

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย                 จากนั้นเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว อิสระให้ท่านแวะเลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี

                        หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบิน จ.อุดรธานี

18.15 น.           เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่DD 9217

19.15 น.          กลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ....


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์