เชียงของ-ห้วยทราย-ปากแบง-หลวงพระบาง-เวียงจันทร์-หนองคาย ไปเรือกลับรถ 3คืน4วัน

18 ม.ค. 2562

เที่ยวหลวงพระบาง ไปเรือกลับทางรถยนต์ออกด่านหนองคาย เริ่มต้นที่เชียงของ3คืน4วัน เพียงท่านละ7,500บาท (ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ต้องมีคณะครบ40ท่านขึ้นไป จึงจะสามารถออกเดินทางได้ในราคานี้)

เชียงของ-ห้วยทราย-ปากแบง-หลวงพระบาง-เวียงจันทร์-หนองคาย (ไปเรือกลับรถ 3คืน4วัน)


วันที่หนึ่งเชียงของ-ห้วยทราย-ปากแบง-หลวงพระบาง

06.30 น.คณะพร้อมกัน ณ อ.เชียงของ โดยมีเจ้าหน้าที่ บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.30ลงเรือเล็กที่ท่าเรือ อ.เชียงของ เพื่อข้ามไปยังเมืองห้วยทราย ขึ้นรถเล็กข้ามแม่น้ำโขง นั่งรถไปท่าเรือใหญ่ ที่ท่าเรือห้วยทราย บริการอาหารเช้า ร้องคาราโอเกะ ดูหนัง ฟังเพลงและอื่นๆ

-นั่งเรือ จากเมืองห้วยทราย ล่องลำน้ำโขง ลงใต้ ก็จะเข้าสู่บ้านปากทา จุดเชื่อมบรรจบ ระหว่าง ลำน้ำโขง และน้ำทาที่ไหลลงจากเมือง หลวงน้ำทา จุดนี้ ชาวเรือเรียกว่า บ้านท่าด่าน เพราะมีจุดตรวจเช็คเรือ ที่แล่นขึ้น-ลง ในลำน้ำโขงตอนบน ของประเทศลาว ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตคนริมฝั่งน้ำโขง หาปลาและร่อนทองคำกันอยู่เป็นช่วงๆตลอดลำน้ำโขง

กลางวันรับประทานอาหารกลางวันและของว่างในเรือ

เย็นเดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง เข้าพักที่โรงแรม.............ห้องละ2-3ท่าน อิสระตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหารที่ร้าน............ พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังอาหารเชิญท่านอิสระที่ตลาดค่ำ (Night market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5โมงเย็น ถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิ่ง ลาวม้ง แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ้นเครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน

บริการอาหารเย็นและอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สองตักบาตรข้าวเหนียว พระราชวัง-วัดวิชุน-วัดเชียงทอง-พระธาตพูสี-น้ำตกตาดกวงสี

06.00น.นำคณะทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวนนับร้อย ๆ รูป หน้าวัดแสนสุขาราม

07.00น.บริการอาหารที่เช้าที่............

08.00น.นำคณะเดินทางเที่ยวชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นปี ค.ศ.1904โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส จากนั้นชมวัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระวิชุนราช มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ลักษณะคล้ายแตงโมชาวลาวเรียกพระธาตุหมากโม เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง จากนั้น ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทองเป็นวัดหลวงที่สวยทีสุด ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้างของลาว วัดเชียงทองเป็นวัดเก่าแก่กว่า400ปี ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมของลำน้ำคาน สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ปี พ.ศ.2102-2103สิ่งที่เด่นที่สุดคือ โบสถ์ที่มีโครงสร้างคล้ายโบสถ์ล้านนาจากนั้นชมพระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ยอดปราสาทเป็นแบบลาว สถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมศิลปะล้านช้าง จากนั้นชมพระธาตุภูสี

12.00น.บริการอาหารกลางวันที่........นำคณะเดินทางเข้าชมน้ำตกตากวางซี เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ที่สุดในแคว้นหลวงพระบาง

15.00น.ช๊อปปิ๊งตลาดจีนมีสินค้าราคาถูกจากจีนหลากหลาย เช่น รองเท้า กระเป๋า

16.00น.เข้าที่พัก......พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00น.บริการอาหารเย็น ทำพิธีบายสีสู่ขวัญ ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของชาวล้านช้าง ชมการแสดงพื้นเมือง และการขับกล่อมเพลงพื้นบ้าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามหลวงพระบาง-วังเวียง

06.00น.บริการอาหารเช้าที่.....

07.00น.เดินทางออกจากเมืองหลวงพระบางโดยรถยนต์ มุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์

12.00น.บริการอาหารกลางวัน........จากนั้นเดินทางสู่เมืองแห่งธรรมชาติชื่อวังเวียง
16.00น.เดินทางถึงหมู่บ้านวังเวียงเข้าพักที่..... ชมวิถีชีวิตของชาวลาว หรือล่องเรือล่องแก่งตามอัธยาศัย
18.30น.บริการอาหารเย็นที่.....แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่วังเวียง-เวียงจันทร์-หนองคาย

07.00น.บริการอาหารเช้าที่ชมตลาดเช้าวังเวียง จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เวียงจันทร์

12.00น.ถึงกำแพงนครเวียงจันทร์ พร้อมบริการอาหารกลางวัน(มื้อที่11)ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญพร้อมชมหอพระแก้ว ที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกต เข้านมัสการหลวงพ่อองค์ตื้อ พระพุทธรูปหนัก10ตัน หล่อด้วยสัมฤทธิ์ตระกูลช่างลาว เป็นพระพุทธรูปแฝด กับพระองค์ตื้อ ที่ อ.ศรีเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นวัดที่ว่ากันว่าสร้างโดยรัชกาลที่1แวะชมประตูชัย พร้อมร่วมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ซื้อของฝากที่ตลาดอินโดจีน และสินค้าปลอดภาษีที่ร้านบิวตี้ฟรี

16.00น.กลับเข้าสูประเทศไทย ที่ จ.หนองคาย โดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ

***************************************************************************************

**รายการต่างๆนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**


ค่าบริการ     40ท่านขึ้นไป ท่านละ7,500บาท
ราคานี้รวม

-ค่าเรือ/รถท้องถิ่นในลาว
-ค่าที่พัก3คืน พักหลวงพระบาง2คืน พักวังเวียง1คืน
-ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม  

-น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
-ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
-ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ1,000,000บาท
-มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ไม่รวม

-อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ

-ภาษีทุกชนิด

-ค่าทิปไกด์ คนขับ ยกกระเป๋า

เอกสาร.Passportต้องเหลืออายุมากกว่า6เดือนในวันที่เดินทาง


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์