ทัวร์แสวงบุญสังเวย์ฯ4 อินเดีย เนปาล

21 ม.ค. 2562

ณ. ประเทศอินเดีย - เนปาล 10 วัน 7 คืน พักโรงแรม โดยสายการบินไทย (กัลกัตต้า-คยา–ราชคฤห์–กุสินารา–ลุมพินี–สาวัตถี-พาราณสี–สารนาถ-กัลกัตต้า)  วันที่1 :                                 กรุงเทพกัลกัตต้า

21.30น.       พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทย หมายเลขDประตู3โดยมีพนักงานของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23:45น.       ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย“TG313


วันที่ 2          :กัลกัตต้า-คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-กราบนมัสการพระพุทธ

                       เมตตา

00:45น.      ถึงสนามบินนานาชาติกัลกัตต้า ประเทศอินเดีย(เวลาอินเดียเร็วกว่าเวลาไทย1.30 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้น         ออกเดินทางประมาณ9ชั่วโมงสู่เมืองคยารับประทานอาหารเช้าแบบset box

11:30น.       ถึงเมืองคยารับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

หลังอาหาร     ชมวัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และวัดไทยซึ่งแต่ละวัดมีความงดงามที่แตกต่างกันแล้วนำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระมหาเจดีย์พุทธคยาสมควรแก่เวลาพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

จากนั้น          นำท่านสู่มหาสถูปเจดีย์พุทธคยาสถานที่ประทับตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุรู้แจ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะนมัสการสัตตมหาสถานคือสถานที่ประทับเสวยมุตติสุข(สุขเกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและปวงท7สัปดาห์ กราบนมัสการพระพุทธเมตตา  เพื่อขอพรภายในวิหารเจดีย์พุทธคยา  ให้ท่านได้นั่งปฎิบัติธรรมตามอัธยาศัย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม... พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างคืนที่พุทธคยา


วันที่3           :          คยา–ราชคฤห์–เขาคิชกูฏ-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-คยา

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

06.00น.       เดินทางสู่เมืองราชคฤห์ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง นำท่านขึ้นเขาคิชกูฏเพื่อนมัสการและทำสมาธิ ณ.กุฎิพระพุทธองค์,กุฏิพระอานนท์,ถ้ำสุกรชาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์และที่พระเทวฑัตกลิ้งก้อนหินใส่พระองค์ชมวัดอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจน์

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม

บ่าย              ชมมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพุทธศาสนา สักการะหลวงพ่อองค์ดำที่มีอายุมากกว่า1พันปีได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองคยา

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม... พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างคืนที่พุทธคยา


วันที่4         :       คยา– กุสินารา–ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆารามและปาวาลเจดีย์

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

07.00 น.       นำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินาราเมืองหลวงของแคว้นมัลละ ใช้เวลาเดินทางประมาณ  10ชั่วโมง  ระหว่างทางผ่านเมืองไวสาลี   สถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ 2 หลังจากพุทธปรินิพพานแล้ว ชมบริเวณคันธเจดีย์เป็นบริเวณที่กษัตริย์ลิจฉวีได้จัดพิธีต้อนรับพระพุทธองค์ ที่เสด็จมาสู่เวสาลี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินพระเจ้าอโศกมียอดเสาเป็นรูปสิงห์หมอบขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว  (เสานี้ต่างจากเสาอื่นๆ ที่มักมีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่นี่ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดมีอายุเกือบ 2300 ปีมาแล้วชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์  สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย ต่อจากนั้นอีก 3 เดือน จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่กุสินารา   ปัจจุบันเหลือแต่ตอซากเจดีย์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม

บ่าย              เดินทางต่อสู่เมืองกุสินาราระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดสองข้างทาง

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักค้างคืนที่กุสินารา


วันที่ 5           :กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์-ลุมพินี(เนปาล)

                             (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล)

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยานนมัสการสถานที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้ายฉัตร3ชั้น ซึ่งปรินิพพานนี้อยู่ด้านหลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหารเป็นวิหารที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพานชมมกุฎพันธเจดีย์นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเป็นเจดีย์อิฐแดงเก่าเรียงเป็นชั้นๆมีขนาดใหญ่มาก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม

บ่าย              ออกเดินทางสู่เมืองลุมพินี  สถานที่ประสูติพระพุทธองค์ ขณะที่ยังดำรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมง  (ผ่านด่านชายแดนโสโนรี ) ระหว่างแวะวัดไทย 960

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

                   พักค้างคืนที่ลุมพินี


วันที่ 6           :            ลุมพินี( เนปาล ) ชมวิหารมายาเทวี–สาวัตถี

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านชมวิหารมายาเทวีสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดาชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี  ทรงใช้พระหัตถ์เบื้องขวาจับกิ่งสาละไว้ ทรงประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพิ่งประสูติออกมา กำลังประทับยื่น มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏอยู่  ชมสระน้ำที่สรงพระวรกาย ชมเสาหินพระเจ้าโศก ณ สถานที่ประสูติ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะปัจจุบันเสาหินพระเจ้าอโศกนี้ไม่มีหัวเสามีแต่เสาล้วนๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึกเป็นอักษรพราหมี5บรรทัด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถีนำท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถีเมืองหลวงของแคว้นโกศลใช้เวลาเดินทางประมาณ5.30ชั่วโมง (ผ่านด่านชายแดนอินเดีย–เนปาล อีกครั้งหนึ่ง) 

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักค้างคืนที่สาวัตถี


วันที่ 7          :สาวัตถี-ชมวัดเชตะวันวิหาร-ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด-ชมบ้านท่านองคุลีมาล

                       และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี-พาราณสี 

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมนำท่านชมวัดเชตะวันวิหารที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง19พรรษา เป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาวชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุดกุฏิพระอรหันต์เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระอานนท์พระราหุล พระองคุลีมาลพระกัสสปะและอารามฝ่ายพระภิกษุที่เคยจำพรรษาในครั้งพุทธกาลชมบ้านท่านองคุลีมาลและอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้าปเสนทิโกศลเลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตรปัจจุบันยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้เห็นเป็นกำแพงล้อมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ถูกฝังไว้ใต้ดินเป็นจำนวนมากปัจจุบันทางรัฐบาลอินเดียได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสมบัติของทางการและกำลังทำการขุดค้นเพื่อหาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี  เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล    ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

พักค้างคืนที่พาราณสี


วันที่ 8       :พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป-ชม                

                      พิพิธภัณฑ์สารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-คยา

05.00น.นำท่านล่องแม่น้ำคงคา  ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคาจากนั้นเดินทางกลับที่พักวัด เพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

08.00 น.   นำท่านสู่สารนาถชมธัมเมกขสถูปสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำ เดือน8ก่อน พุทธศักราช45ปี อันเป็นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป,ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถภายในมีหัวเสามีหัวสิงห์อยู่4หัว และชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ เมืองคยา ใช้เวลาเดินทางประมาณ5.30ชั่งโมง

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักค้างคืนที่พุทธคยา


วันที่9         :                      คยา–บ้านนางสุชาดา-กัลกัตต้า


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์