แม่สาย เชียงตุง 2คืน3วัน 8-9 ท่าน ออกเดินทางได้ ท่านละ 5,900 บาท

21 ม.ค. 2562

เมืองเชียงตุงประเทศพม่า เป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับไทยมาช้านาน ทั้งอารยธรรม-เชื้อชาติ-ศาสนา ที่ใกล้เคียงกันแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ และเป็นเมืองของรัฐฉานและว้า กรุ๊ปออกเดินทางได้8ท่านขึ้นไป ท่านละ 5,900 บาท  

วันแรก              ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง

08.00 น.                คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบที่ด่านพรมแดนแม่สายโดยมีเจ้าหน้าที่ของ บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำกระเป๋าสัมภาระใส่รถรับจ้างข้ามไปฝั่งท่าขี้เหล็กก่อน นำท่านเดินผ่านพิธีการ ตม.เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า สู่ท่าขี้เหล็ก ออกเดินทางโดยรถตู้ของพม่า(ก่อนขึ้นรถกรุณาตรวจเช็คกระเป๋าของตนเองด้วยว่าอยู่หรือไม่)มุ่งหน้าสู่เชียงตุง ระยะทางโดยประมาณ170กม.โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ3.5ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์บริเวณสองข้างทาง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ถนนที่วิ่งเรียบไปกับแม่น้ำ ท่าเล่ ที่ไหลเชี่ยวน้ำใส ซึ่งจะมองเห็นโขดหินที่โผล่ตัวจากน้ำอย่างสวยงาม และยิ่งเข้าใกล้เชียงตุงมากเท่าใดก็จะมองเห็นชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวไทยใหญ่และไทยเขิน

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวันที่.ร้านอาหารเมืองพยาก.จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไป

14.00 น.                โดยประมาณคณะถึงเมืองเชียงตุงไปเข้าเช็คอินน์ที่โรงแรมนิวเชียงตุง ห้องละ2ท่าน เพื่อเก็บสัมภาระและทำกิจธุระส่วนตัว

-ชมและนมัสการพระยืนชี้นิ้วที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงตุงและเป็นที่ตั้งของจอมสักหนึ่งในสามจอม

-ชมต้นยางใหญ่ขนาด8-10คนโอบ อายุประมาณ252กว่าปีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุงหรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่าต้นหมายเมืองคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ากลับเมืองไม่ถูกให้จำต้นยางนี้ไว้เพราะสูงโดดเด่นเห็นได้ง่ายและเป็นที่ตั้งของวัดจอมมนหนึ่งในสามจอม

-หนองตุงซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองเชียงตุง และที่นี่จะมีร้านน้ำชาเกิดขึ้นมากมายหลายร้าน เป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว เพราะได้บรรยากาศที่เงียบสงบ

-ไหว้พระที่วัดมหาเมี๊ยะมณีซึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุงภายในประดิษฐานพระมหาเมี๊ยะมุณีจำลองมาจาเมืองมัณฑเลย์

เย็น         .               รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน ปานกะป่า ได้เวลานำทุกท่าน

 กลับที่พักโรงแรมนิวเชียงตุงอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง               ซิตี้ทัวร์

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำคณะไป

-เดินเที่ยวตลาดเช้าเชียตุงที่นี่มีของขายมากมายส่วนใหญ่เป็น พืช ผัก ผลไม้ ของใช้และสินค้าพม่า ไทย จีน ส่วนใหญ่คนไทยนิยมซื้อของฝากจากที่นี่กลับบ้าน

-ชมอาคารกงศุลไทยสมัย จอมพลผิน ชุณหะวัณ

-ชมประตูเมืองเก่าที่ยังคงเหลืออยู่คือประตูป่าแดง

-ชมที่บรรจุอัฐิของเจ้าผู้ครองนครเชียงตุงสมัยต่างๆ

-ไหว้พระที่วัดป่าแดงซึ่งเป็นวัดที่เป็นสายเดียวกับกับวัดป่าแดงที่เชียงใหม่

กลางวัน                 รับประทานอาหารที่ร้านปานกะป่าหรือเบสช้อย

บ่าย                        -ไปไหว้พระธาตุจอมคำหรือจองคำเป็นพระธาตุเก่าบ้านคู่บ้าคุ่เมืองเชียงตุง อายุหลายร้อยปี

-วัดยางกงหรือยางโกงวัดนี้มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งเรียกว่า”พระเกล็ดนาค”เชื่อกันว่าหากเอามือแตะที่องค์พระและขอพรจะสมดั่งปราถนาที่ขอไว้

-วัดหัวข่วงเป็นวัดราชฐานหลวง ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพระแก้ว,วัดมหาเมี๊ยะมุณี

- กลับสู่ที่พักและอิสระให้ทุกท่านได้เดินชมเมือง เชียงตุงเมืองไม่ใหญ่มากสามารถเดินชมเมืองได้ง่ายๆ เดินไปทางไหนก็เจอแต่วัด ลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ จ.เชียงใหม่

17.00น.                 รับประทานอาหารเย็นที่ร้านเบสช้อยหรือปานกะป่า เข้าที่พักอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สาม             เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย

เช้า                   เก็บสัมภาระขึ้นรถเพื่อเตรียมตัวเดินทาง จากนั้นไปรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร ของโรงแรมและเดินทางกลับท่าขี้เหล็ก

กลางวัน               รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองพยากหรือเมืองท่าเดื่อ(แล้วแต่สถานการณ์)เสร็จแล้วออกต่อ

15.00 น                 ถึงท่าขี้เหล็ก แวะชมพระธาตุเชวดากององค์จำลอง,และเดินช็อปปิ้งบริเวณตลาดท่าขี้เหล็กเป็นของฝากกลับบ้าน ส่วนใหญ่สินค้ามาจากประเทศจีน ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่แม่สายประเทศไทยโดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ*รายการนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์*


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์