เชียงราย-คุนหมิง 2คืน3วัน

21 ม.ค. 2562

ท่องเที่ยวธรรมชาติ มณฑลยูนนาน นครคุนหมิง เชียงราย – คุนหมิง - ป่าหิน – ถ้ำจิ่วเซียง – วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - ช้อปปิ้ง 2 คืน3วัน กรุณาโทรสอบถามครับ  


วันที่หนึ่ง                   เชียงราย - คุนหมิง

12.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยสายการบินCHINAEASTERN AIRLINESโดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

14.55น.         เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินCHINAEASTERN AIRLINESเที่ยวบินที่MU 2598 (บริการของว่างบนเครื่องบิน)

17.00น.         ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิงเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ6จากทั้งหมด27มณฑล มีประชากร33ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง15,561ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล6,200ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า“นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า26กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วãพักที่JIN JIANGตึกB HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สอง                    ป่าหิน – ถ้ำจิ่วเชียง

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เสร็จแล้วเดินทางสู่อุทยานป่าหินระหว่างทางชมทัศนียภาพของเรือกสวนไร่นาตามแนวเขาที่สลับซับซ้อนและหมู่ไม้ใบสนที่เขียวชอุ่ม สัมผัสวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองเผ่า ฮานี เผ่าไป๋ ใช้เวลาประมาณ1.5 ชั่วโมง ถึงเขตอุทยานป่าหิน นำชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของป่าหินงาม ตื่นตาตื่นใจกับหินหลากหลายชนิดและรูปร่างพิสดาร มีพื้นที่กว้างขวางถึง40,000 ไร่ชมหินรูปร่างต่างๆที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลกว่า2-3 ร้อยล้านปี นับได้ว่าเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก สมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ ครั้นเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็นป่าหิน ที่ผุดเหนือพื้นดินมองดูเหมือนภูผาดั่งหญิงงามในวรรณคดี สู่เส้นทางที่วกวนเวียน มีกลุ่มหินต่างๆเช่น หินนางคอย เจ้าแม่กวนอิม สระล้างบาป ฯลฯ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร

บ่าย                เดินทางสู่ถ้ำ จิ่วเชียงภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา มีลำธารไหลผ่านถ้ำ ปรอบด้วยธารน้ำตก หุบเขาลึกและยังมีถ้ำเล็กๆอีกอยู่ภายใน เช่น ถ้ำช้างเผือก ถ้ำค้างคาว ถ้ำเทพธิดา ฯลฯ  นำคณะสู่โลกใต้หิน เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง มีน้ำตกขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาเต็มไปด้วยสีสันที่สวยงาม ดั่งคขวัญของ คุนหมิงที่ว่า บนดินชมป่าหิน ใต้ดินชม จิ่วเชียง นั่งรถกระเช้าไฟฟ้าข้ามเทือกเขาชมแปลงนาขั้นบันได ได้ดูวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

เย็น                 รับประทานอาหารและเข้าที่พักKing World Hotel 4ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม                    เมืองโบรานกวนตู้ - เชียงราย

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําคณะเที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของนครคุนหมิง เมืองโบราณกวนตู้แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลาย มีให้เลือกซื้อ และเลือก ชมมากมาย อีกทั้งยังเป็นลานอเนกประสงค์ที่ชาวจีนในนครคุนหมิงจะมาเดินเล่นพักพักผอนหยอนใจใน บรรยากาศแบบเมืองโบราณ เมืองโบราณกวนตู้ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน โดยส่วนกลางของลานเอนกประสงค์ได้มีการสร้างเจดีย์แบบธิเบต และส่วนบริเวณ  ด้านหลังของเมืองโบราณกวนตู้ จะเป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงสมัยก่อน ที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยูร่วมกนได้อย่างกลมกลืน อิสระเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

11.30 น.          นําคณะเดินทางไปเช็คอินน์ ท่าอากาศยาน เมืองคุนหมิง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

12.55 น.          ออกเดินทางจากคุนหมิงสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่MU2597 

13.15 น.          คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดยสวัสดีภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ**


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์