เชียงของ-สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง) 3คืน4วัน

21 ม.ค. 2562

โปรโมชั่นพิเศษ เที่ยวเมือง12จุไท เมืองไทลื้อ สิบสองปันนาหรือ เมืองเชียงรุ้ง โดยรถยนต์ เริ่มที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะเวลา 3คืน4วัน ตัดกรุ๊ป 8-10 ท่านๆละ 8,500 บาท (กรณีรับ-ส่งจากกรุงเทพฯ 8-10 ท่านๆละ 9,900 บาท)  


เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อเต็น-บ่อหาน-สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง) 3คืน 4วัน

          ไปรถกลับรถ  โดยรถตู้/บัสปรับอากาศ


เมืองสิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ้งมณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองของคนไทลื้อเมืองสิบสองปันนาเป็นเขตปกครองตนเองพิเศษสิบสองปันนาเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรน่านเจ้า

คำว่าสิบสองปันนาคือชื่อของจังหวัด  คำว่าเมืองเชียงรุ้งคือชื่อของอำเภอ(อำเภอเมือง) สิบสองปันนามีอยู่3 อำเภอ คือเชียงรุ้ง,เมืองล้า,เมืองไห่(เมืองฮาย)

กำหนดการเดินทาง                                                                

วันที่ หนึ่ง                                                 เชียงของ-หลวงน้ำทา-เมืองล้า-เชียงรุ้ง

06.30 น.คณะพบกัน ณ ห้องอาหารโรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์หรือเทียบเท่า โดยมีเจ้าหน้าที่ บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า(ไม่รับประทานอาหารเช้า ไม่สามารถคืนเงินหรือทำเป็นส่วนลดได้ได้)

07.20 น.          นัดพบคณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงของ ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  เชียงของ-ห้วยทราย ของ สปป.ลาว( มีบริการรับฝากรถยนต์ คืนละ80บาทต่อคัน)จากนั้นขึ้นรถตู้หรือบัส เดินทางมุ่งสู่ด่านบ่อเต็น เส้นทางนี้ได้รับการลงทุนและก่อสร้าง สามประเทศได้แก่ ไทย-ลาว-จีน ระหว่างทางเชิญชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ป่าไม่ที่อุดมสมบูรณ์

กลางวัน                       รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารสะบายดีหลวงน้ำทา หลังอาหารเดินทางไปที่ด่านชายแดนลาว-จีน ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากด่านบ่อเต็นของลาวไปยังด่านบ่อหานของจีนเขตเชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา เสร็จแล้วออกเดินทางผ่าน อ.เมืองล้า และอำเภอต่างๆ ถนนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามมาก ถนนแต่เดิมนั้นคตเคี้ยวไปมา ใช้เวลามาก แต่ปัจจุบันนี้ ได้ทำถนนให้เป็นทางด่วน เจาะภูเขาเป็นอุโมงค์ ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถึงเชียงรุ้ง จากด่านบ่อหานไปจนถึงเชียงรุ่งมีอุโมงค์มากถึง ยี่สิบกว่าอุโมงค์ บางอุโมงค์มีระยะทางเกือบ4กิโลเมตร ทิวทัศน์สองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นป่าที่ยังคงธรรมชาติอยู่มากและต้นยางที่ปลูกกันมากสลับกับการเพาะปลูกพืชผักผลไม้

เย็น                ถึงเมืองเชียงรุ้งหรือสิบสองปันนา ไปรับประทานอาหารที่แสนอร่อย หลังจากนั้นเข้าโรงแรมBodhi Island Bontique Garden Hotel 3ดาวหรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน)  และอิสระตามอัธยาศัยหรือเดินเทียวตลาดกลางคืนหรือไนท์มาเก็ตที่อยู่ใกล้กับโรงแรมก็ได้

วันที่ สอง                                              สวนป่าเขตร้อน-วัดหลวงเมืองลื้อ-โชว์พารานาสี

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางไปที่สวนป่าเขตร้อนที่มีฝูงนกยูงที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากินอาหาร พอเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้เช่น หมี เสือ สิงโต ลิง ฯลฯ ชมการแดงของชนเผ่าต่างๆเช่นเผ่า อาข่า ไทลื้อ ชื่นชมกับธรรมชาติภายในสวนที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติได้ดีเยี่ยม

กลางวัน         นำท่านไปทานอาหารที่ภัตตาคาร...

บ่าย                พาเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อที่ตั้งอยู่เชิงดอยนอกเมืองออกไป อยู่ในโซนที่เรียกว่า สิบสองปันนาเมืองใหม่ เป็นวัดที่มีการสร้างโดยศิลปะแบบไทยผสมผสานเข้ากันกับของไทลื้อสิบสองปันนา อยู่เชิงเขาสายงามมาก มีรูปปั้นยักษ์วัดแจ้ง ยักษ์วัดโพธิ์อยู่หน้าวัดด้วย ภายในวิหารมีภาพวาดคล้ายของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เย็น                 นำท่านไปทานอาหารค่ำ อาหารพื้นเมืองไทลื้อ พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำของน้องๆสาวไทลื้อ  และพาไปชมการแสดงแฟนตาซีหรือโชว์วัฒนธรรมที่อลังการมากด้วยระบบ แสง สี เสียง ที่มีชื่อว่าพารานาสี  ได้เวลากลับBodhi Island Bontique Garden Hotel 3  ดาวหรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน)

วันที่ สาม                                     ตลาดเช้า-หมู่บ้านไทลื้อม่านติ้ว- สวนม่านทิ่ง-เมืองล้า

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก จากนั้นเที่ยวชมตลาดเช้าที่เมืองกาดทราย มีของขายมากมายในบรรยากาศแบบไทลื้อ12ปันนาชมหมู่บ้านไทลื้อ ม่านหรือบ้านติ้ว ชมวิถีชีวิตคนไทลื้อ ที่ใช้ชีวิตแบบปกติทุกวันไม่ได้จำกัดความเจริญ จะมีบ้านที่เก่าแก่และสร้างใหม่ปะปนกันไปและท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกได้จากที่นี่

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางไปสวนขวัญหรือสวนม่านทิ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในอดีตเคยเป็นสวนของเจ้าเมืองเชียงรุ่ง ภายในมีอนุสาวรีย์โจวเอินไหลและสมเด็จพระพี่นางฯเคยเสด็จมาที่สวนนี้และทรงปลูกต้นโพธิ์ไว้ด้วย ท้ายสุดของสวนเป็นวัดป่าเจเป็นวัดหลวงของเมืองเชียงรุ้ง มีเจดีย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม ปัจจุบันวัดเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองล้า เป็นอำเภอหนึ่งจังหวัด12ปันนาและใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองเชียงรุ้ง

เย็น                 คณะเดินทางมาถึงเมืองล้า นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าพักโรงแรม  Pangji Hotel 3ดาวหรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน) อิสระตามอัธยาศัย ที่ห้างสรรพสินค้า,ร้านค้าหรือร้านปิ้งย่างที่อยู่ใกล้กับที่พักได้


วันที่ สี่                                            เชียงรุ้ง-หลวงน้ำทา-เชียงของ

06.30 น.         รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.          ออกเดินทางสู่ด่านบ่อหาน ทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศลาวที่ด่านบ่อเต็น หากมีเวลาพอจะให้ท่านได้ละลายทรัพย์สกุลเงินหยวนที่เหลือ ช้อปปิ้งที่ร้านมินิมาร์ทบ่อเต็น ฝั่งลาว

11.00 น          รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหาร สะบายดีหลวงน้ำทาจากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองห้วย

ทราย ตามเส้นทางเดิม และแวะเข้าห้องน้ำที่บ้านน้ำฟ้า

15.30 น.         โดยประมาณ คณะเดินทางมาถึงห้วยทราย นำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว กลับถึงเชียงของ ประเทศไทย โดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ 


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์