เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)-นครคุนหมิง4 คืน 5 วัน ไปรถกลับเครื่องบิน

21 ม.ค. 2562

เที่ยว จีนตอนใต้ เมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)มณฑลยูนนานประเทศจีน และนครคุน หมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ สามารถเดินทางได้ทุกวัน เมื่อมีคณะมาเอง  


วันที่ หนึ่ง                                 กรุงเทพฯ-เชียงราย- เชียงของ-หลวงน้ำทา

05.00 นคณะพบกัน ณ จุดนัดพบสนามบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.30 น.     เหรินฟ้าสู่เชียงราย ของสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่DD8714

08.45 น.    ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย นำคณะไปด่าน ตม.อ.เชียงของ โดยรถบัส ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง

11.00 น.     โดยประมาณ คณะถึง อ.เชียงของ นำคณะไปรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์

12.00 น.     นำคณะไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงของ นั่งรถโดยสารระหว่างประเทศ ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (เชียงของ-ห้วยทราย) ของ สปป.ลาว จากนั้นขึ้นรถตู้หรือบัส เดินทางมุ่งสู่ด่านบ่อเต็น เส้นทางนี้ได้รับการลงทุนและก่อสร้าง สามประเทศได้แก่ ไทย-ลาว-จีน ระหว่างทางเชิญชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ป่าไม่ที่อุดมสมบูรณ์

16.30 น.               รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหารสะบายดีหลวงน้ำทา หลังอาหารเดินทางไปเช็คอินน์โรงแรมดอกจำปา ห้องละ2ท่าน และอิสระตามอัธยาศัยบริเวณตลาดมืดหรือไนท์มาเก็ตที่อยู่ใกล้กับที่พัก

วันที่ สอง                       หลวงน้ำทา-เชียงรุ้ง-บ้านไทลื้อ-วัดหลวงเมืองลื้อ - โชว์พารานาสี

06.00 น.    เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก นำไปรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร.............

07.30 น.     เดินทางไปที่ด่านชายแดนลาว-จีน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง)

08.30 น.     ถึงด่านบ่อเต็น ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากด่านบ่อเต็นของลาวไปยังด่านบ่อหานของจีนเขตเชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา โดยมีไกด์จีนมารอรับคณะ และนำไปทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที-1ชั่วโมง) ผ่าน ตม.จีนเข้าสู่เขตเชียงรุ้งโดยสมบูรณ์

นำคณะเดินทางไปเมืองคุนหมิง โดยเปลี่ยนเป็นรถบัสจีน

กลางวัน       ถึงเมืองเชียงรุ้ง นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านไป หมู่บ้านไทลื้อ บ้านติ้วเป็นหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติ มีแบบบ้านที่คงรูปแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ เดินเลื้อกซื้อของที่ระลึกได้จากที่นี่

-พาเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อที่ตั้งอยู่เชิงดอยนอกเมืองออกไป อยู่ในโซนที่เรียกว่า สิบสองปันนาเมืองใหม่ เป็นวัดที่มีการสร้างโดยศิลปะแบบไทยผสมผสานเข้ากันกับของไทลื้อสิบสองปันนา อยู่เชิงเขาสายงามมาก มีรูปปั้นยักษ์วัดแจ้ง ยักษ์วัดโพธิ์อยู่หน้าวัดด้วย ภายในวิหารมีภาพวาดคล้ายของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เย็น                 รับประทานอาหารเย็น จากนั้นถ้ามีเวลาพอจะพาไปชมการแสดงศิลปะแสง สี เสียง

ที่มีชื่อว่า”พาราณาสี”และเดินเที่ยวช็อปปิ้งที่ถนนคนเดินหรือตลาดกลางคืนไนท์บาร์ซ่าร์

ได้เวลากลับโรงแรมBodhi Island Bontique Garden Hotel 3ดาวหรือเทียบเท่า (ห้องละ

2ท่าน)  อิสระตามอัธยาศัยที่ถนนคนเดินใกล้กับที่พัก

วันที่สาม                                            เชียงรุ้ง-คุนหมิง

06.30น.     รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.30น.     ออกเดินทางไปเมืองคุนหมิง ผ่านจังหวัดต่างเช่น ผู่เอ่อ โม้เจียง เหยียนเจียง อี้ซี

กลางวันรับประทานอาหารในเมืองระหว่างทาง

17.00 น.     โดยประมาณ ถึงเมืองคุนหมิง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เข้าพักที่โรงแรมEnjoying Hotel 4ดาวหรือเทียบเท่าห้องละ2ท่าน

วันที่ สี่                                          อุทยานป่าหิน - ถ้ำจิ่วเชียง

06.30 น.     รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.      นำคณะไปสู่อุทยานป่าหินระหว่างทางชมทัศนียภาพของเรือกสวนไร่นาตามแนวเขาที่สลับซับซ้อนและหมู่ไม้ใบสนที่เขียวชอุ่ม สัมผัสวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองเผ่า ฮานี เผ่าไป๋ ใช้เวลาประมาณ1.5 ชั่วโมง ถึงเขตอุทยานป่าหิน นำชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของป่าหินงาม ตื่นตาตื่นใจกับหินหลากหลายชนิดและรูปร่างพิสดาร มีพื้นที่กว้างขวางถึง40,000 ไร่ชมหินรูปร่างต่างๆที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลกว่า2-3 ร้อยล้านปี นับได้ว่าเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก สมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ ครั้นเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็นป่าหิน ที่ผุดเหนือพื้นดินมองดูเหมือนภูผาดั่งหญิงงามในวรรณคดี สู่เส้นทางที่วกวนเวียน มีกลุ่มหินต่างๆเช่น หินนางคอย เจ้าแม่กวนอิม สระล้างบาป ฯลฯ

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร

บ่าย            เดินทางสู่ถ้ำ จิ่วเชียงภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา มีลำธารไหลผ่านถ้ำ ปรอบด้วยธารน้ำตก หุบเขาลึกและยังมีถ้ำเล็กๆอีกอยู่ภายใน เช่น ถ้ำช้างเผือก ถ้ำค้างคาว ถ้ำเทพธิดา ฯลฯ  นำคณะสู่โลกใต้หิน เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง มีน้ำตกขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาเต็มไปด้วยสีสันที่สวยงาม ดั่งคขวัญของ คุนหมิงที่ว่า บนดินชมป่าหิน ใต้ดินชม จิ่วเชียง นั่งรถกระเช้าไฟฟ้าข้ามเทือกเขาชมแปลงนาขั้นบันได ได้ดูวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นพาไปเดินช้อปปิ้งสินค้า ของที่ระลึกกลับบ้าน

เย็น             รับประทานอาหารเย็นและเข้าที่Enjoying Hotel 4ดาวหรือเทียบเท่าห้องละ2ท่าน

วันที่ ห้า                                               เมืองโบราณกวนตู้-สนามบิน

06.30 น.     รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู้แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือ วัดธิเบตเมืองโบราณก้วนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

10.00 น.     ส่งคณะที่สนามบินคุนหมิง

12.30 น.      เหรินฟ้า สายการบินไทยแอร์เอเชีย

14.00 น.      ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ***


สนใจจองทัวร์สามารถติดได้สามช่องทางดังนี้

ID: jaturaporntour

สนใจจองทัวร์ออนไลน์